Što je SOLAS?

SOLAS je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Safety of Life at Sea). Prva verzija Konvencije usvojena je još 1914. godine nakon katastrofe Titanika 1912. godine.  Od tada je napravljeno više revizija, a od 1948. Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization) preuzima i razvija SOLAS. 

Što je VGM kontejnera?

VGM (Verified Gross Mass) je verifikovana bruto težina i odnosi se na ukupnu masu punog kontejnera (podrazumeva težinu tereta u kontejneru, materijala za pakovanje, materijala za osiguranje tereta od pomeranja, kao i težina/tara praznog kontejnera).

Koji su osnovni zahtevi?

Pošiljalac je u obvezi da prijavi prevozniku tačnu informaciju vezano za VGM (verifikovana bruto težinu kontejnera), koja uključuje težinu tereta, težinu materijala za pakovanje, materijala za osiguranje tereta od pomeranja, kao i težinu praznog kontejnera. Pošiljalac dalje potvrđuje VGM ovlašćenim potpisom (može biti u elektronskom obliku) pružajući identifikaciju odgovorne osobe zaduženu za deklarisanu težinu. Navedene informacije dostavljaju se brodaru i to pre prihvata kontejnera za ukrcaj u luci brodara.

U kojim će se zemljama implementirati SOLAS/VGM?

Sve zemlje koje su članice IMO (Međunarodne pomorske organizacije) su dužne usvojiti VGM pravila, a Agencija Ujedinjenih nacija ih MORA implementirati. Neke zemlje automatski uključuju VGM kao deo nacionalnih regulativa ili zakona. Druge imaju dodatne zahteve u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima ili pravilima.

Zašto baš sada “VGM”?

Zahtev za VGM potvrdom usvojen je u cilju zaštite ljudi i imovine na brodu i radnika na terminalu, kao i tereta pošiljaoca, jer na ovaj način pošiljaoci osiguravaju tačne i pouzdane informacije o ukupnoj težini kontejnera brodarima. Veliki incidenti i nesreće, koje uzrokuju povrede osoba i oštećenja imovine, nastaju kao rezultat netačno deklarisanih težina.

Ko je odgovoran za izdavanje i dostavu VGM-a?

Prema SOLAS zahtevu pošiljalac, entitet naveden na tovarnom listu (sea waybill)  ili teretnici (bill of lading), je dužan brodaru (‘master’) i predstavniku prekrcajne luke (‘terminal representative’) da pravovremeno prezentuje verifikovanu bruto težinu kontejnera pre ukrcaja na brod.

A NVOCC (kao Kuehne + Nagel) je vis-à-vis pošiljalac kod brodara i time odgovoran za izdavanje VGM-a na temelju VGM potvrde dobijene od pošiljaoca.

Koje metode izračunavanja VGM-a postoje?

Postoje dve metode verifikacije:

  • Metoda 1: Nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera pošiljalac može ili sam ili uz angažovanje treće osobe da izmeri ceo napunjen kontejner.
  • Metoda 2: Pošiljalac ili treća osoba po nalogu pošiljaoca može izračunati ukupnu težinu pošiljke merenjem i sabiranjem pojedinačnih težina koleta tereta u kontejneru, pakovanja i materijala za osiguranje tereta od pomeranja i sabiranjem sa težinom praznog kontejnera (tara). 

Za dodatne informacije posetite internet stranicu WSC (World Shipping Council).

Što je “metoda 1”?

Nakon završenog punjenja i plombiranja kontejnera pošiljalac može ili sam ili uz angažovanje treće osobe da izmeri ceo napunjen kontejner.

Što je “metoda 2”?

Pošiljalac ili treća osoba po nalogu pošiljaoca može izračunati ukupnu težinu pošiljke merenjem i sabiranjem pojedinačnih težina koleta tereta u kontejneru, pakovanja i materijala za osiguranje tereta od pomeranja i sabiranjem sa težinom praznog kontejnera (tara).

Gde se može dobiti težina praznog kontejnera (tara)?

Tara kontejnera je utisnuta na vratima kontejnera. Neki brodari objavljuju informacije o težini kontejnera na njihovoj internet stranici.

U zavisnosti od raznih vanrednih uslova zvanično navedena težina praznog kontejnera može biti netačna (npr. vlažni drveni podovi, kao rezultat popravaka, itd.). 

Može li se kontejner meriti u prekrcajnoj luci?

Teoretski i legalno kontejner bi se mogao meriti na ukrcajnom terminalu, međutim nemaju svi terminali potrebnu infrastrukturu za tu uslugu, posebno ako se uzme u obzir značajan broj kontejnera koji prolaze kroz terminal. Merenje kontejnera u luci bi moglo uzrokovati značajna zagušenja i kašnjenja.

Koje informacije treba da dostaviti pošiljalac?

Podaci koje pošiljalac treba da dostaviti Kuehne + Nagel-u su:

  1. Verified Gross Mass (VGM) odnosno verifikovana bruto težina po kontejneru (podrazumeva težinu tereta u kontejneru, materijala za pakovanje, materijala za osiguranje tereta od pomeranja, kao i težina/tara praznog kontejnera).
  2. Ovlašćeni potpis pošiljaoca (ime treba da bude napisano velikim slovima za EDI) odgovornog za deklarisanu težinu i detalji kompanije.
  3. Dodatne informacije i/ili dokumentacija u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima i pravilima.

Koji je rok za dostavu VGM potvrde u Kuehne + Nagel?

Rok za dostavu VGM potvrde u Kuehne + Nagel će se razlikovati od luke do luke, u zavisnosti od usvajanju VGM pravila u skladu s lokalnim/nacionalnim zakonima ili pravilima koja se odnose na pomorsko pravo.

Šta u slučaju kada pošiljalac zaboravi da izda VGM potvrdu?

Kuehne + Nagel kontinuirano prati sve VGM statuse kako bi se osiguralo pravovremeno izdavanje VGM potvrde i izbeglo odbijanje ukrcaja na brod.

Jedan od naših stručnjaka u pomorskom prevozu će vas kontaktirati u slučaju nedostajanja VGM potvrde.

Koje su posledice ne izdavanja VGM potvrde?

Brodar i radnik na terminalu ne smeju ukrcati kontejner na brod bez pisane i potpisane potvrde o verifikovanoj bruto težini kontejnera.

Ko je odgovoran u slučaju kada Kuehne + Nagel ukrcava pun kontejner (FCL) u ime pošiljaoca, koji je zadužen za izdavanje VGM potvrde?

U tom slučaju, Kuehne + Nagel je u funkciji izvođača (warehouse operator ili slična funkcija) koji ukrcava i meri kontejner za račun i u ime stvarnog pošiljaoca; no, pošiljalac naveden na teretnici odnosno tovarnom listu je obvezan i odgovoran prijaviti tačnu informaciju za VGM i istu potvrditi brodaru.

Kuehne + Nagel ima ograničenu odgovornost vis-à-vis pošiljaoca na temelju uslova i/ili posebno dogovorenog ugovora sa strankom.

Ko je odgovoran za sprovođenje i usvajanje politike vezane za “SOLAS VGM”?

Sprovođenje i usvajanje politike vezane za VGM pravila je obveza lokalnih državnih (vladinih) organa, odgovornih za pomorska pitanja (npr. Obalska straža u SAD-u, Pomorske i obalske agencije u Velikoj Britaniji, itd.).