Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад SOLAS i VGM - vaši putokazi kroz propise

SOLAS (Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru) i VGM (verifikovana bruto masa) - Naši globalni timovi stručnjaka spremni su da se postaraju da sve informacije budu dostavljene pre nego što bilo koji kontejner stigne u lučki terminal prevoznika.

Da li prevozite teret širom sveta? Da li vam je kao pošiljaocu poznato da prevozniku treba da dostavite tačne i pouzdane informacije o ukupnoj masi kontejnera?

Kao posledica određenog broja većih nezgoda koje su povezane s netačnim deklarisanjem mase transportnog kontejnera, Međunarodna pomorska organizacija (IMO) je u saradnji sa predstavnicima branše usvojila posebna pravila u okviru Konvencije o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS) da bi se postiglo navođenje pouzdanih informacija o masi kontejnerâ.

Prema ovim pravilima, prekookeanskom prevozniku treba dostaviti verifikovanu bruto masu (VGM) kontejnera, uključujući masu tereta, masu celokupne utovarne opreme i materijala, potpornog drveta i taru (masu kontejnera). Ovi zahtevi će uticati na komunikaciju, infrastrukturu i procese svih učesnika u lancu snabdevanja. Naši globalni timovi stručnjaka su vam na raspolaganju za usmeravanje kroz propise i spremni su da se postaraju da sve informacije budu dostavljene pre nego što kontejner stigne u lučki terminal prevoznika.

brodski kontejner

Možete da pristupite svojoj pošiljci i da kompaniji Kuehne+Nagel pošaljete detalje o VGM pomoću veze ili QR koda u potvrdi vaše rezervacije. To ćete naći u posebnom odeljku za VGM.

Postoje različite smernice za primenu i propisi koji važe širom sveta.

Za više informacija pogledajte izvore u nastavku:

Potrebne su vam dodatne informacije? Proverite odeljak sa čestim pitanjima na našem sajtu.

Ako to ne bude dovoljno, obratite se nekom od naših stručnjaka.


Opšte informacije

Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru (SOLAS) uvedena je 1914. kao odgovor na potonuće Titanika 1912. godine. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) razvija i održava SOLAS od 1948. godine.

Verifikovana bruto masa (VGM) ukupna je masa tereta (masa tereta, utovarni materijal/palete/skije, potporno drvo, pričvrsni materijal i tara kontejnera).

Pošiljalac prekookeanskom prevozniku treba da dostavi VGM kontejnera, zajedno sa potpisom (može da bude i elektronski) kojim se identifikuje odgovorno lice za deklarisanu masu. Ovu informaciju treba dostaviti prevozniku, obično pre nego što kontejner stigne u lučki terminal prevoznika.

Sve države članice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) ili agencije Ujedinjenih nacije MORAJU da sprovode zahtev VGM. Neke države automatski usvajaju ovo novo pravilo kao nacionalno pravilo ili zakon, dok će druge imati dodatne zahteve.

Ovaj zahtev smatra se neophodnim kako bi se obezbedilo da se prevoznicima dostave tačne i pouzdane informacije o masi kontejnera iz razloga bezbednosti. Usled netačnog deklarisanja mase došlo je do mnogih nezgoda sa povredama ljudi i oštećenjem robe.

Prema zahtevima SOLAS, pošiljaoc naveden na tovarnom listu odgovoran je da prekomorskom (prekookeanskom) prevozniku („glavnom”) i operatoru terminala („predstavniku terminala”) dostavi informacije o verifikovanoj bruto masi punog kontejnera.

Prevoznik bez sopstvenih plovila (kao što je Kuehne+Nagel) je prekookeanski prevoznik koji posluje sa pošiljaocem i stoga je odgovoran da prevozniku prijavi VGM na osnovu podataka o masi VGM koji je dobio od pošiljaoca.

Merenje mase

Dozvoljene su dve metodologije merenja mase:

  • metod 1: nakon što završi pakovanje i zapečati kontejner, pošiljalac može da pristupi merenju mase ili može da angažuje treće lice da izmeri napunjen kontejner.
  • metod 2: po, ili treće lice koje je pošiljalac angažovao, može da izmeri masu svih paketa i tovarnih jedinica, uključujući masu paleta, potpornog drveta i drugog materijala za pakovanje i pričvršćivanje koje treba zapakovati u kontejner, te da doda taru kontejnera kako bi se dobio zbir celokupne mase sadržaja kontejnera. .

Dodatne informacije i objašnjenja dostupna su na internet sajtu organizacije WSC (World Shipping Council). 

Tara kontejnera navedena je na vratima kontejnera. Neke brodarske linije navode informacije o masi kontejnera na svojim veb-sajtovima. Zvanična tara kontejnera može se razlikovati usled popravki koje su vršene na kontejneru, mokrih drvenih podova ili iz drugih razloga.

Pravno posmatrano, kontejner se može izmeriti u terminalu. Međutim, nemaju svi terminali infrastrukturu za pružanje ove usluge, naročito ako se uzme u obzir ogromna količina kontejnera koji prolaze kroz terminal. Merenje kontejnera u luci može da dovede do znatnih pretrpanosti i kašnjenja, tako da to uvek treba imati u vidu.

Zahtevi

Elementi neophodnih podataka koje pošiljalaci treba da dostave kompaniji Kuehne+Nagel:

  1. VGM po kontejneru,
  2. potpis (ime ispisano velikim štampanim slovima za EDI) ovlašćenog lica koje deklariše masu i podatke o kompaniji i
  3. dodatne informacije i/ili dokumenta, ako ih zahtevaju odgovarajući državni (vladini) organi.

Naše vremensko ograničenje za VGM će se razlikovati od luke do luke, pošto stupanje na snagu pravila za VGM ostaje u nadležnosti državnih (vladinih) organa za pomorstvo.

Neprestano nadziremo status VGM pomoću obaveštenja o statusu, kako bismo obezbedili pravovremeno dostavljanje informacija o masi VGM i izbegli mogućnost statusa „ne utovaruj”.

Neki od naših stručnjaka za pomorski transport robe će vam se obratiti u slučaju da VGM nedostaje.

Prevoznik i operator terminala mogu da ukrcaju napunjen kontejner na brod samo ako imaju VGM tog kontejnera.

Odgovornosti i privatnost

Kada nastupamo kao izvođač, pri čemu utovarujemo i merimo masu kontejnera u ime i za račun pošiljalaca, pošiljalac naveden na tovarnom listu B/L ili SWB prevoznika zakonski je obavezan i odgovoran da dostavi informacije o masi VGM prevozniku. Naše zakonske obaveze u odnosima sa pošiljaocem ograničavamo na osnovu njegovih uslova i odredbi i/ili posebno zaključenog ugovora sa klijentom.

Vladine agencije/organi, kao što su Obalna straža u Sjedinjenim Državama i Agencija za pomorstvo i obalnu stražu u Ujedinjenom Kraljevstvu, odgovorni su da se postaraju da špediteri ispunjavaju zahteve.

Blockchain je spisak zapisa sa vremenskim oznakama koji se neprestano povećava. Ove oznake se pohranjuju i strukturirane su u zapise ili „blokove”. Rešenje blockchain za VGM osmislili smo tako da strogo ispunjava sve zahteve u branši koji se tiču poverljivosti, privatnosti podataka i zakonodavstva koje se odnosi na podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, pored uobičajenih funkcija rešenja blockchain u vezi sa nepromenjivošću i praćenjem. Dakle, privatnost vaših informacija o masi VGM zagarantovana je u svakom trenutku.

U slučaju pošiljki iz italijanskih luka pošiljalac mora da dostavi dodatne informacije za kontakt tako što će popuniti polja „Phone” (Telefon) i „E-mail” (E-pošta) na našem portalu. U slučaju da je dodatno izabran metod 1 (merenje mase), pošiljalac u polje „Scale” (Vaga) mora da unese ID vage koja je korišćena za merenje.