Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Pariteti - Incoterms 2020

Iskustvo i stručnost kao pomoć za snalaženje u pravilima za prodaju robe širom sveta.

Ovde možete preuzeti zvanična Incoterms pravila.

Kupovina i prodaja robe u sistemu međunarodne trgovine često mogu da budu komplikovani, pri čemu treba odrediti odgovornosti, troškove i rizike za sve učesnike.

Kako bi pomogla trgovini pri uvozu i izvozu, Međunarodna trgovinska komora (ICC) uvela je pravila International Commercial Terms (Incoterms®) koja u trgovini važe kao suštinska pravila za prodaju robe širom sveta. Bilo da popunjavate porudžbenicu, pakujete ili označavate pošiljku, ili pripremate uverenje o poreklu, ovi propisi postali su deo našeg svakodnevnog jezika u trgovini i tu su da vas usmeravaju.

ICC održava i razvija ova pravila, sve od prvog objavljivanja 1936. godine do danas. Kao pomoć kompanijama da se pripreme za globalnu trgovinu u sledećem veku, najnovije izdanje pariteta Incoterms® 2020 stupilo je na snagu 1. januara 2020. i treba da se koristi u svim narednim aktivnostima.

Pravila Incoterms®, pariteti, predstavljaju seriju trgovinskih termina koji se sastoje od tri slova i imaju veoma precizna značenja u prodaji robe širom sveta. 

Pariteti za bilo koji način ili načine transporta:

EXW paritet – Ex Works - franko fabrika (navedeno mesto isporuke)

Često kada se priprema početna ponuda za prodaju robe bez bilo kakvih uključenih troškova, EXW znači da prodavac stavlja robu na raspolaganje na svojoj lokaciji ili drugom navedenom mestu (pogon, fabrika, skladišta itd.). Prodavac ne treba da utovaruje robu na bilo kakva vozila za prikupljanje niti treba da carini robu za izvoz.

FCA paritet –  Free Carrier - franko prevoznik (navedeno mesto isporuke)

FCA može da ima dva različita značenja, pri čemu kod svakog variraju nivoi rizika i trošak za kupca i prodavca. FCA (a) se koristi kada prodavac isporučuje robu ocarinjenu za izvoz na naznačenom mestu koje je njegov sopstveni objekat. FCA (b) se koristi kada prodavac isporučuje robu ocarinjenu za izvoz na naznačenom mestu koje nije njegov objekat. U oba slučaja se roba može isporučiti prevozniku kojeg je naznačio kupac ili drugom licu naznačenom od strane kupca.

CPT paritet –  Carriage Paid To - prevoz plaćen do (navedeno mesto odredišta)

U skladu sa CPT prodavac plaća za prevoz robe do navedenog mesta odredišta. 

CIP paritet – Carriage and Insurance Paid to - prevoz i osiguranje plaćeni do (navedeno mesto odredišta)

Slično kao i CPT uz izuzetak da se od prodavca zahteva da se postara za minimalno osiguranje robe u tranzitu. 

DAP paritet – Delivered at Place - isporučeno u mestu (navedeno mesto odredišta)

Smatra se da je prodavac izvršio isporuku kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na dolaznom transportnom sredstvu i spremna je za istovar na navedenoj ciljnoj lokaciji. Prema terminima DAP, prodavac treba da upravlja svim rizicima koji se podrazumevaju kod unošenja robe.

DPU paritet – Delivered at Place Unloaded - isporučeno u mestu istovareno (naznačeno mesto odredišta)

Ovaj paritet zahteva da prodavac isporuči robu i istovari je na navedenom mestu. Prodavac pokriva sve troškove transporta (izvozne takse, prevoz, istovar od glavnog prevoznika u odredišnoj luci i troškove odredišne luke) i preuzima sve rizike do dolaska na odredište.

DDP paritet – Delivered Duty Paid - isporučeno sa plaćenim dažbinama (navedeno mesto odredišta)

Prodavac je odgovoran za isporuku robe na naznačeno mesto u državi kupca, i plaća sve troškove u vezi sa dostavom robe na odredište, uključujući uvozne dažbine i poreze. Prodavac nije odgovoran za istovar.

Pravila za pomorski transport i transport unutrašnjim plovnim putevima:

FAS paritet – Free Alongside Ship - franko uz bok broda (ugovorena luka otpreme)

Prodavac vrši isporuku kada je roba uz plovilo (npr. na keju ili teglenici) naznačeno od strane kupca u ugovorenoj luci otpreme. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prestaje kada je roba pored broda, a kupac od tog trenutka preuzima odgovornost za sve troškove.

FOB paritet – Free on Board - franko brod

Prodavac isporučuje robu na palubi plovila naznačenog od strane kupca u ugovorenoj luci otpreme ili nabavlja robu koja je tako isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe prestaje kada je roba na palubi plovila, a kupac od tog trenutka preuzima odgovornost za sve troškove.

CFR paritet – Cost and Freight - troškovi i vozarina

Prodavac isporučuje robu na palubi plovila. Rizik od oštećenja robe prestaje kada je roba na palubi plovila. Prodavac mora da zaključi ugovor i da izmiri troškove i vozarinu koji su potrebni da bi robu doneli u ugovorenu luku odredišta.

CIF paritet – Cost, Insurance and Freight - troškovi, osiguranje i vozarina

Isto što i CFR, s tim što prodavac mora da obezbedi i minimalnu pokrivenost osiguranjem od kupčevog rizika od gubitka ili oštećenja robe tokom prevoza.

Razlike između pravila Incoterms® 2010 i 2020:

  • Incoterms® FCA paritet (franko prevoznik) sada obezbeđuje dodatnu opciju koja omogućava izradu zabeleške na palubi u tovarnom listu pre utovara robe na plovilo.

  • Troškovi su sada vizuelno centralizovani u odeljku A9/B9 svakog pravila Incoterms®.

  • CIP paritet sada zahteva barem osiguranje uz minimalno pokriće kargo klauzule instituta (A) (svi rizici, podložni izdvajanju izuzetaka).

  • CIF paritet zahteva barem osiguranje sa minimumom pokrića klauzule kargo instituta (C) (broj navedenih rizika, podložnih izdvajanju izuzetaka).

  • Pravila Incoterms® za franko prevoznika (FCA), isporučeno u mestu (DAP), isporučeno u mestu istovareno (DPU) i isporučeno sa plaćenim dažbinama (DDP) sada uzimaju u obzir da roba mora da bude prevezena bez angažovanja trećih lica, nego zapravo korišćenjem sopstvenih transportnih sredstava.

  • Pravilo isporučeno na terminalu (DAT) promenjeno je u pravilo isporučeno u mestu istovareno (DPU) da bi se razjasnilo da mesto odredišta može da bude bilo koje mesto, a ne samo „terminal”.

  • Incoterms® 2020 sada izričito prebacuju odgovornost za zahteve u vezi sa bezbednošću i dodatnim troškovima na prodavca.

Korisne informacije  

Incoterms® pravila - pariteti, ne predstavljaju celovit ugovor o prodaji, već samo njegov deo. Za njihovu primenu treba koristiti sledeću strukturu: 

„[izabrano pravilo Incoterm®] [navedena luka, mesto ili tačka] Incoterms® 2020” 

Primer: „CIF Shanghai Incoterms® 2020” ili “DAP 10 Downing Street, London, Great Britain Incoterms® 2020“ 

Ako u nazivu pravila Incoterms® nije navedena godina, važi sledeće:
 do 31. decembra 2019. važe pravila Incoterms® iz 2010. godine,
 od 1. januara 2020. važe pravila Incoterms® iz 2020. godine. 

Ako je navedena neka treća godina, npr. Incoterms® iz 1980. godine, važe odgovarajući termini.  

Više detalja potražite na zvaničnom sajtu ICC: https://iccwbo.org.