Floating Contact Form Portlet
Издавач Имовине

Назад Kako pronaći pravi tarifni broj i hs kod

Izađite na kraj sa složenošću harmonizovanog sistema pomoću ovog korisnog vodiča.

Da bi stigli do klijenata, vaši proizvodi treba da pređu međunarodne granice. Ovo može da bude komplikovan proces koji podrazumeva papirologiju i pravne izjave. Da bi se obezbedilo nesmetano odvijanje ovog procesa, klasifikovanje pravilne tarife vaših proizvoda postaje ključni deo vaših carinskih aktivnosti. U ovom vodiču objašnjene su osnove sistema carinske klasifikacije kako biste mogli bolje da razumete ovaj važan proces. 

Šta je harmonizovani sistem i zašto je važan?

Harmonizovani sistem (HS) razvila je Svetska carinska organizacija kao višenamensku međunarodnu klasifikaciju proizvoda koja opisuje sve proizvode kojima se trguje na međunarodnom tržištu. Da bi roba uspešno prešla međunarodne granice, mora se navesti pravilan HS kôd (poznat i kao HTS kôd). Ovaj kôd određuje odgovarajuću carinsku i poresku stopu koja se primenjuje za artikal. 

Kako funkcioniše?

Sistem HS kodova koristi međunarodno usvojen šestocifreni broj kao osnovu za lokalnu klasifikaciju na nivou države. HS se sastoji od opisa 5.300 artikala ili proizvoda, koji se prikazuju kao tarifni brojevi ili tarifni podbrojevi. U teoriji, sve države koje primenjuju HS dogovor klasifikuju određeni proizvod u isti HS odeljak, poglavlje, tarifni broj i podbroj; mada se u praksi mogu desiti neslaganja.

Nažalost, sve države ne primenjuju istu verziju sistema HS ili ne primenjuju pravila na identičan način. Ova neusaglašenost, kao i povećana složenost proizvoda, zastarele odluke i nedostatak stručnosti u pogledu tehničkih aspekata datog proizvoda zajedno stvaraju kompleksna, nedosledna i rizična pravila klasifikacije koja su teška za snalaženje. 

Ko je odgovoran za klasifikaciju robe?

Pravilna klasifikacija robe je vaša pravna odgovornost kao uvoznika ili izvoznika. Kuehne+Nagel ovu klasifikaciju zatim pravilno prijavljuje carinskim organima u vaše ime.

Zašto je HS klasifikacija tako rizična oblast?

HS klasifikacije su rizične ako nepravilno klasifikujete, pošto se može dogoditi da platite pogrešnu carinu i porez. To može dovesti do retroaktivnog obračuna carine ili poreza za zaostalo plaćanje u vezi sa svom robom koju ste pogrešno klasifikovali. To može da dovede do popriličnih globa i kazni, pa čak i do oduzimanja ili uništenja vaše robe. 

Nepravilna klasifikacija može da dovede i do prekomernog plaćanja carine i poreza, što može da utiče na novčani tok u vašoj kompaniji. Postoji mogućnost da podnesete retroaktivni zahtev za prekomerno plaćenu carinu, ali morate da u potpunosti potkrepite argumente za takvu retroaktivnu promenu i zahtev.

Carinska klasifikacija je stručna veština koja zahteva opsežno znanje i iskustvo. Nemaju svi uvoznici ili izvoznici stručno poznavanje ove oblasti. Kompanija Kuehne+Nagel transportuje robu širom sveta već 125 godina.  Pravilno deklarisanje robe carinskim organima predstavlja ključni element naših usluga. Naši timovi za usklađenost carina i trgovine širom sveta sastavljeni su od stručnjaka za HS klasifikaciju i spremni su da vas podrže savetima za najbolju klasifikaciju vaših proizvoda. 

U vezi sa čim vam kompanija Kuehne+Nagel može pomoći?

Naše osoblje za usklađenost carina i trgovine upoznato je sa svim aspektima carinske aktivnosti i treba da dokaže profesionalnu stručnost u ovim oblastima kao potvrdu autorizacije ovlašćenog privrednog subjekta (AEO).

Možemo da identifikujemo gde bi moglo da dođe do rizika u vašoj klasifikaciji i optimizujemo vaše klasifikacije, uz uvažavanje raspoloživih prednosti, kao što su legitimna ponovna klasifikacija i smanjene carinske stope, kao i suspenzija carine. Obratite nam se ako želite da saznate više o našim uslugama savetovanja u vezi sa HS klasifikacijom i širokim spektrom usluga u oblasti carina i usklađenosti trgovine.


Česta pitanja

Nisu svi proizvodi jednostavni za klasifikaciju. Neke artikle je lako opisati i takvi proizvodi se mogu potražiti u indeksu carinskih tarifa u vašoj državi – često je dostupan na internetu. Uvek treba da pročitate napomene koje su navedene u tarifi. One naročito mogu da uključuju ili isključuju određene artikle, a u njima mogu da budu navedene i druge smernice.

Ako je vaš proizvod teško kategorizovati ili se ne može naći u indeksu, treba da razmotrite njegov oblik i funkciju. Ovo može da bude komplikovano i treba da razmotrite „Opšta pravila tumačenja” odnosno „pravila GRI”. 

Ako treba da primenite pravila GRI da biste klasifikovali svoj proizvod, verovatno su vam tada već potrebne smernice stručnjaka.

HS dodeljuje robu u jedan od 21 odeljaka, a zatim je dalje raspoređuje u odgovarajuća poglavlja, pod carinske brojeve i podbrojeve. Na primer, ovako se klasifikuju muške pamučne majice kratkih rukava: 

  • HS odeljak: Odeljak XI: „Tekstil i proizvodi od tekstila”
  • HS poglavlje: Glava 62: „Odeća i pribor za odeću, osim pletenih ili kukičanih proizvoda”
  • HS broj: Broj 6205: „Košulje za muškarce ili dečake”
  • HS podbroj: Podbroj 620520: „Od pamuka”

HS klasifikaciju takođe koriste vlade i carinski organi širom sveta za robu pod nadzorom vlade, dodatne poreze, primenu pravila o utvrđivanju porekla, trgovinske politike i trgovinske statistike, kontrolu kvota i nazor cena, kao i za analizu, bezbednosne kontrole i profilisanje rizika i slične namene.

U nastavku je navedeno šest pravila za klasifikaciju robe u okviru sistema HS. Njihova svrha je da obezbede jednoobrazno pravno tumačenje HS nomenklature za valjanu klasifikaciju robe, iako u praksi postoje neke varijacije između država. Pravila GRI primenjuju se prema strogom redosledu brojeva. Evo nekoliko primera.

Napomena: Primeri su samo ilustrativni. Ako postoji bilo kakva sumnja u vezi sa primenom pravila GRI u slučaju određenog artikla, treba da potražite mišljenje stručnjaka.

Pravilo 1

U Pravilu 1 objašnjeno je da naslovi odeljaka, glava i podglava nemaju pravni status. Klasifikaciju treba odrediti u skladu s uslovima koji su navedeni pod brojevima i u napomenama odgovarajućih odeljaka ili glava, kao i uz upućivanje na druga pravila tumačenja.
Pravilo 1 u okviru pravila GRI navodi da samo zato što je Glava 87 naslovljena „Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor”, to ne znači da obuhvata svaki artikal koji ćete naći u automobilu. Na primer gume spadaju u Glavu 40.

Pravilo 2

Deo (a) ovog pravila navodi da se isti brojevi odnose na nedovršene proizvode koji imaju karakter nedovršenog artikla. U njemu se takođe navodi da se nesastavljeni proizvodi svrstavaju pod isti broj kao i potpuno sastavljeni proizvodi. 

Deo (b) ovog pravila odnosi se na smeše odnosno kombinacije supstanci. Proširuje opseg brojeva koji se odnose na jedan određeni materijal ili supstancu, smeše ili kombinacije ovih tipova robe sa drugim materijalima ili supstancama. 

Ako je učinak ovog pravila da naizgled omogući klasifikaciju proizvoda pod dva ili više broja, treba primeniti Pravilo 3.

Zajedno sa Pravilom 2 deo (a) obuhvata proizvode kao što je montažni nameštaj ili bilo šta što se isporučuje u obliku kompleta – i to ne nužno kao celovit komplet. To znači da bi nepotpuno vozilo za obnovu ipak bilo klasifikovano kao kompletno. 

Pravilo 2, deo (b) podrazumeva da bi muška košulja od 60% pamuka i 40% poliestera bila klasifikovana u pamučne košulje, a košulja sastava u odnosu 50/50 ipak bi bila klasifikovana prema Pravilu 3.

Pravilo 3

Pravilo 3 se uzima u obzir kada se proizvodi mogu klasifikovati pod najmanje dva broja.

Deo (a) propisuje da će broj koji navodi specifičan opis artikla imati prednost u odnosu na broj sadrži samo uopšten opis. 

Deo (b) odnosi se na smeše i složene artikle koji se sastoje od različitih materijala, a navodi i da se ovi artikli moraju klasifikovati prema materijalu ili sastavnom delu koji određuje njegovu suštinu. 

Deo (c) navodi da bilo koji deo koji se ne može klasifikovati pod (a) i (b) treba klasifikovati pod broj koji je naveden kao poslednji među onima koji podjednako dolaze u obzir.

Pravilo 3, naročito deo (b), može se veoma široko tumačiti i uvek treba potražiti stručno mišljenje prilikom pozivanja na ovo pravilo.

Deo (a) navodi da plastične flaše treba kao takve klasifikovati pod brojem 3923 koji posebno opisuje „balone, flaše, pljosnate flaše i slične artikle” , pre nego pod 3926 „ostali artikli od plastike”.

Deo (b) podrazumeva da se kod kompleta za geometriju koji se sastoji od plastičnog lenjira, plastičnog uglomera i čeličnog šestara, potonji može smatrati određujućim, pošto ima najveću vrednost. Pored toga, roba može biti uneta pod dva ili tri posebna artikla u srazmernoj vrednosti. Funkcija artikla može da bude odlučujuća – laser se klasifikuje u okviru Glave 9013, ali laser koji se koristi u optičkoj telekomunikacionoj opremi može se klasifikovati kao telekomunikaciona oprema pod brojem 8517.
Deo (c) podrazumeva da će tkana muška košulja koja se 50% sastoji od pamuka i 50% od poliestera, pri čemu obe smese podjednako definišu karakter robe, ipak biti klasifikovana pod kasnijim tarifnim brojem 62053000 kao da je napravljena od veštačkih vlakana, pre nego pod brojem 62052000 koji se odnosi na pamuk.

Pravilo 4

Ovo pravilo obuhvata robu koja se ne može klasifikovati primenom Pravila od 1 do 3. Navodi da takvu robu treba klasifikovati pod broj robe kojoj je najsličnija. Međutim, zbog opsežne strukture klasifikacija, ovo pravilo se retko primenjuje.

Ovo pravilo se zasniva na logičkom pristupu klasifikaciji. Drugim rečima, ako izgleda patka, oglašava se kao patka i gega se kao patka – onda to treba da bude klasifikovano kao patka.

Pravilo 5

Pravilo 5 se odnosi na kutije, kontejnere i materijale za pakovanje koje se koriste za pakovanje proizvoda. U najvećem broju slučajeva, pod uslovom da materijali nisu predviđeni za višestruku upotrebu, ovi artikli se klasifikuju zajedno sa samim proizvodom. 

Stoga se karton i plastična kutija koja sadrži plastični auto – igračku ne klasifikuju odvojeno. Kontejner za pomorski transport robe, čak i u slučaju jednokratnog tereta sa istom robom, ipak se ne smatra delom robe i tretira se odvojeno.

Pravilo 6

Prethodna pravila odnose se na klasifikaciju na nivou tarifnog broja. Svrha pravila 6 jeste da obezbedi da Pravila d 1 do 5 budu primenjena i na klasifikaciju robe na nivou predmeta tarifnog podbroja, dokle god se napomene iz tarifnog podbroja ne uzimaju u obzir. 

HS klasifikacije su komplikovane i njihova primena ponekad može da bude zbunjujuća. U nastavku su navedena dva primera koja ilustruju nedoslednost HS klasifikacija:

  1. Mnoge kompanije prave specijalizovane proizvode i oni deklarišu sve rezervne delove tih proizvoda kao deo glavnog proizvoda – to je ponekad pravilno i carinske stope su obično prilično niske. Međutim, delovi opšte namene, kao što su zavrtnji, opruge, podloške, navrtke, O-prstenovi i slično klasifikuju se drugde kao posebni artikli., često po visokim carinskim stopama.
  2. Podbroj 9505 10 obuhvata artikle koji su široko prihvaćeni kao proizvodi koji se tradicionalno koriste na božićnim svečanostima i isključivo su proizvedeni i projektovani kao artikli za božićne svečanosti. Međutim, to ne obuhvata artikle za „zimsku sezonu”, kao što su ledenice, kristali snega, zvezde, irvasi, crvendaći i figure u obliku Sneška Belića, zato što se oni ne koriste isključivo za božićne svečanosti, nego uglavnom kao dekoracija tokom zimske sezone. Razlika u carini u Ujedinjenom Kraljevstvu je od 0% za božićne dekoracije do 2,7% za zimske dekoracije.